POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO EASY RENT

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Simply Media Kamil Kostka, adres siedziby: ul. Lotnicza
  69/7, 47- 400 Racibórz, wpisana do CEIDG pod numerem NIP: 6392025652, REGON: 522200210 (dalej
  „Easy Rent”, „Administrator” lub „Operator”).
 2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz
  respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,
  ustawę o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie
  danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od
  Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie
  przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła
  odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony
  danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z
  RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania
  danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których
  dane dotyczą.
 3. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę
  (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący
  adres e- mail: kontakt@easy-rent.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych
  Osobowych, tj. ul. Lotnicza 69/7, 47-400 Racibórz. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny
  wskazać:
  a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
  c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 4. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
  a) imię i nazwisko – w celu korzystania z Usług naszego Serwisu internetowego będą Państwo
  poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli zrealizować usługi oraz abyśmy mieli
  możliwość kontaktu z Państwem,
  b) numer telefonu – zdarza się, że dzwonimy do Państwa w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń
  jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie,
  c) adres zamieszkania/pobytu/zameldowania – w Panelu administratora wymagamy również
  wskazania swojego adresu,
  d) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – jest on niezbędny do fakturowania transakcji. Pobieramy
  go od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP, jednakże,
  w sytuacji kiedy nie posiadają Państwo nadanego numeru NIP, prosimy o uzupełnienie pola znakiem
  myślnika, tj. „-”
  e) Numer konta bankowego do wpłat i numer rachunku do wypłat – dzięki wskazaniu tych numerów
  możliwym będzie realizowanie właściwych transakcji,
  f) adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie usług, z których będą
  Państwo korzystać w ramach Serwisu internetowego, oraz kontaktujemy się z Państwem w razie
  zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizowanym Zamówieniem. Jeżeli zostali Państwo
  abonentem naszego newslettera, będziemy również wysłać do Państwa informację handlową raz,
  dwa razy w miesiącu,
  g) adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie
  takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez
  administratora Serwisu internetowego w celach technicznych. Adresy IP mogą też być
  wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji
  demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
  h) Cookies – nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego
  funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na
  to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie
  korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby
  powtórnego ich wpisywania. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu
  internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki
  internetowej.
  i) inne dane podawane w Serwisie.
 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Easy Rent w następujących celach i na następujących
  podstawach prawnych:
  a) dążenia do zawarcia, a następnie realizacji przedmiotu Umowy z Użytkownikiem Serwisu, w tym do
  prowadzenia Konta, pobierania, przechowywania i przekazywania faktur i rozpatrywania reklamacji
  związanych z Umową – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  b) zapewnienia Użytkownikom możliwości korzystania z funkcjonalności Konta i Serwisu – art. 6 ust. 1
  lit. b) RODO,
  c) ustalania, rozpatrywania i dochodzenia roszczeń w związku z zawartą Umową z Użytkownikiem, a
  także obrony swoich praw – art. 6 ust. 1 lit. f) oraz 9 ust. 2 lit. f) RODO,
  d) realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności
  określonych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  e) bieżącej komunikacji w przedmiocie zawartych Umów oraz prowadzenia korespondencji i
  odpowiadania na zapytania kierowane przez Użytkowników, co stanowi prawnie uzasadniony interes
  Easy Rent – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  f) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości
  spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Easy Rent, co stanowi prawnie uzasadniony
  interes Easy Rent – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  g) prowadzenia analiz statystycznych i sprawozdawczości finansowej, co stanowi prawnie
  uzasadniony interes Easy Rent – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  h) dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym profilowania danych, co stanowi
  prawnie uzasadniony interes Easy Rent – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  i) wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną pod wskazany adres e-mail – pod warunkiem
  wyrażenia odrębnej zgody na otrzymywanie tego typu informacji – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  j) przekazywania ofert drogą telefoniczną, za pomocą urządzeń końcowych, w tym automatycznych
  systemów wywołujących – pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody na otrzymywanie tego typu
  informacji na wskazany numer telefonu – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  k) optymalizacji działania Serwisu – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 6. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru,
  czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w
  zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 7. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych
  Osobowych w celu realizacji usług świadczonych na rzecz Państwa (tj. osób których dane dotyczą)
  oferowanych w ramach Serwisu. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie
  danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu
  poprzedzającym.
 8. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Easy Rent przez okres realizacji zawartej
  Umowy, w tym prowadzenia Konta Użytkownika, i do czasu jej prawidłowego rozliczenia, a ponadto:
  a) do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej Umowy,
  b) przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń lub ich odpierania w związku z zawartą
  Umową,
  c) przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w
  zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem
  dokumentacji,
  d) przez okres niezbędny do udokumentowania przez Easy Rent przed organami administracji
  publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości
  spełnienia obowiązków prawnych na niej spoczywających,
  e) w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych
  odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres
  nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych,
  f) w celach marketingu bezpośredniego – do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w
  tym celu,
  g) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Easy
  Rent) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody,
  h) do czasu odwołania zgody na przesyłanie wiadomości w ramach usługi Newslettera,
  i) w zakresie danych zbierany w celu optymalizacji działania Serwisu – przez okres nie dłuższy niż 2
  lata od pozyskania danych.
 9. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez Easy Rent poza teren Europejskiego
  Obszaru Gospodarczego (EOG). W takim jednak wypadku Easy Rent zagwarantuje wymagane
  prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku):
  a) przekazanie danych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego
  została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45
  RODO,
  b) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy o transfer
  danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję
  Europejską,
  c) przekazanie danych realizowane w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych, o których
  mowa w art. 47 RODO,
  d) przekazanie danych odbywające się do podmiotu trzeciego, który uczestniczy w programie Privacy
  Shield. W przypadku, gdy faktycznie dane Użytkownika będą przekazywane przez Easy Rent do
  podmiotów zlokalizowanych poza obszarem EOG, przysługuje Użytkownikowi prawo do uzyskania
  kopii informacji na temat stosowanych zabezpieczeń. Więcej informacji dotyczących stosowanych
  przez Easy Rent środków bezpieczeństwa związanych z ewentualnym przekazywaniem danych poza
  obszar EOG można uzyskać kontaktując się z Easy Rent.
 10. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby,
  której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane
  wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom
  podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie
  obowiązujących przepisach prawa).
 11. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane przez Easy Rent do przetwarzania
  następującym kategoriom odbiorców:
  a) podmiotom świadczącym na rzecz Easy Rent usługi wsparcia w zakresie obsługi technicznej i
  informatycznej (w tym dostarczania, wdrażania oraz serwisu oprogramowania a także hostingu i
  przechowywania danych etc.),
  b) podmiotom świadczącym na rzecz Easy Rent usługi księgowe, w tym usługi w zakresie wystawiania
  faktur, prawne lub podatkowe,
  c) podmiotom wspierającym Easy Rent w obsłudze zgłoszeń elektronicznych, masowej wysyłki
  wiadomości elektronicznych, komunikacji za pośrednictwem komunikatorów internetowych,
  elektronicznych formularzy kontaktowych i tym podobnych narzędzi służących do komunikacji,
  d) podmiotom udostępniającym usługi na rzecz Easy Rent do śledzenia ruchu w Serwisie oraz analizy
  danych.
 12. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora.
 13. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator
  Danych Osobowych ma prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane
  osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają
  Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ
  mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane
  i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych,
  b) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w
  art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako
  Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze
  stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych
  osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób
  niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub
  sprostowania takich danych,
  c) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO innymi słowy
  mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora
  Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych,
  abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności
  ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych na przykład, gdy:
  • cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości
  zawartą z Państwem Umowę,
  • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została
  cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
  np. jeżeli wypisują się Państwo z subskrypcji newslettera i w inny sposób nie korzystają już Państwo z
  oferty Easy Rent,
  • wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych
  nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
  • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z
  prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że
  w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,
  • konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
  • dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług
  społeczeństwa informacyjnego,
  d) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do naszej
  firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli:
  • kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub
  • uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą
  Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym
  mowa w literze poprzedzającej), lub
  • złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub
  • Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed
  sądem,
  e) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich
  danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych
  danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas,
  gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda (np. na subskrypcję newslettera) lub dane
  te były przetwarzane w sposób automatyczny,
  f) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają
  Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych
  osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,
  g) nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – w naszym
  Serwisie internetowym nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani
  profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę; dodatkowo zawsze
  będziemy Państwa informowali o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce,
  h) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o
  którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane osobowe
  niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie
  obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 14. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że
  zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
  a) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności
  wypowiedzi i informacji,
  b) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z
  obowiązków prawnych wynikających z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres
  niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy
  prawa,
  c) przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony
  roszczeń.
 15. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie 13, proszę użyć
  właściwych zakładek w Serwisie, które pozwalają usunąć Państwa Konto i dane zgromadzone w
  naszym Serwisie lub proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail:
  kontakt@easy-rent.pl.
 16. Podanie danych osobowych: a. w celach, o których mowa w pkt 5 lit. a) i c) powyżej – jest
  niezbędne do zawarcia i realizacji przedmiotu umowy z Easy Rent. W przypadku ich niepodania Easy
  Rent może odmówić zawarcia umowy, b. w celach, o których mowa w pkt 5 lit. b) powyżej – jest
  niezbędne do umożliwienia korzystania z funkcjonalności konta w Portalu; c. w celach, o których
  mowa w pkt 5 lit. d powyżej – jest obligatoryjne na podstawie przytoczonych w tym punkcie
  przepisów prawa, d. w pozostałym zakresie – jest dobrowolne.
 17. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Serwisu
  internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.
 18. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają
  właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień
  niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.